Chủ nhật ngày 04/12/2016
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu
Lĩnh vưc hoạt động
Tin tức
Thông tin khác
Sản phẩm
Dự án đầu tư
Quan hệ cổ đông
Đơn vị thành viên
Chính sách chất lượng
Phản hồi ý kiến
Download
video clip
Tin tức nội bộ
Tra cứu văn bản
Tuyển dụng
Liên hệ
Đăng nhập Email
Giá vàng
Tỉ giá
Thời tiết
Hà nội
 
Đối tác chiến lược
Thống kê truy cập
Tổng số người truy cập:
5096695
Số người đang online:
3
Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-3 ( sửa đổi bổ sung năm 2013)

Thông tin chi tiết download tại đây!

Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-3 ( sửa đổi bổ sung năm 2013)

Tin liên quan
» Cán bộ công bố thông tin
» Hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán và hướng dẫn giao dịch cổ phiếu (3/10/2016 8:15AM)
» Công bố thông tin cổ phiếu L63 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 giao dịch trên sàn UPCOM (3/10/2016 5:25 PM)
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-3 sáu tháng đầu năm 2016 (30/7/2016 14:01 PM)
» Công ty cổ phần LILAMA 69-3 công bố thông tin Quyết định của Hộ đồng quản trị về việc vay vốn (15/07/2016 21:37 PM)
» Công ty cổ phần LILAMA 69-3 công bố thông tin Người nội bộ. ( 15/07/2016 22:19 PM)
» Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (16/06/2016 20:42 PM)
» Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (16/06/2016 09:1 AM)
» Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Cương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (05/05/2016 11:50 AM)
» Bà Cao Thị Dự được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (29/04/2016 22:47 PM)
» Báo cáo thường niên Công ty năm 2015 (20/04/2016 08:40 AM)
» Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (19/04/2016 14:22 PM)
» Quyết định Ông Đỗ Trọng Toàn giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ phần Lilama 69-3 (13/04/2016 10:20 AM)
» Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị công ty (12/04/2016 23:03 PM)
» Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (16/03/2016)
» Báo cáo tài chính năm 2015
» Thông báo về việc cổ đông cung cấp thông tin liên lạc
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015
» Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc & Kế toán trưởng Công ty
» Quyết định Ông Đỗ Xuân Trường được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
» Thông tin về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
» Tờ trình Thông báo và các Biểu mẫu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm & Bầu thay thế TV HĐQT
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
» Nghị quyết ĐHĐCĐ bầu ông Cao Viết Cường làm thành viên HĐQT Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
» Danh sách ứng viên bầu chức danh TVHĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
» Nghị quyết miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3 đối với ông Phạm Xuân Đảng
» Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiêm TV HĐQT đối với ông Phạm Xuân Đảng
» Quyết định bổ nhiệm ông Cao Viết Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
» Quyết định ông Lê Biên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
» Công bố thông tin về Bán đấu gia cổ phiếu công ty Cổ phần chế tạo thiết bị & Đóng tàu Cửa Ông
» Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama69-3 Sửa đổi năm 2015
» Thông tin bán cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama DSE
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
» Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2015
» Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2015
» Báo cáo tình hình tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
» Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
» Thông báo phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2011 - 2012 - 2013
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
» Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Báo cáo kết quả thực hiện SXKD, công khai một số chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014
» Báo cáo thường niên năm 2013
» Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2014
» Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Báo cáo tình hình tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
» Thông báo về việc bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty Cổ phần Lilama 69-3
» Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2013
» Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
» Báo cáo tình hình tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
» Báo cáo thường niên năm 2012
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
» Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2011
» Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012
» Thông báo thay đổi Trưởng ban kiểm soát Công ty:
» Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
» Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2010 của Công ty CP Lilama 69-3
» Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010
» Thông báo chốt danh sách cổ đông
» Thông báo về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2009 của Công ty CP Lilama 69-3
» Thông báo về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho cá nhân.
» Công ty Cổ phần Lilama 69-3 đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu
» Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2010
» Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP LILAMA 69-3 năm 2010.
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Địa chỉ: 515 Điện Biên Phủ - TP Hải Dương
Tel: 03203 852 584 Fax: 03203 853 958
Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn
Designed by Thietkeweb